Kontakt: 0948 133 300  

7 dôvodov prečo sent:

  • Zvýhodnené ceny za prepravu osôb letisko Viedeň 
  • Taxislužby v Bratislave za vopred garantovanú cenu už od 7,90 €
  • Absolútne najrýchlejší spôsob doručenia zásielky v priebehu toho istého dňa
  • Rozvoz zásielok v rámci BA už od 6,80 €
  • Komfortné klimatizované osobné vozidlá,viacmiestne mikrobusy a minibusy
  • Online objednávanie cez webovú stránku
  • Možnosť objednať vozidlo niekoľko dní vopred

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti SENT

I. Základné pojmy

1.1. Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky podnikateľského subjektu Ján Hatina- SENT.

1.2. Poskytovateľom sa rozumie podnikateľský subjekt Ján Hatina-SENT so sídlom Súmračná 2, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34541446, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava č.registra: 104- 15074.

1.3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky kuriérske služby a služby osobnej cestnej dopravy vykonavané osobnými vozidlami t.j. predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravné služby zásielok alebo osôb z Miesta začatia prepravy po Miesto ukončenia prepravy.

1.4. Odosielateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, od ktorej je zásielka odosielaná. Odosielateľ je osoba, ktorá môže, ale nemusí byť totožná so Zákazníkom. Odosielateľ nie je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom v prípade, že ide o osobu odlišnú od Zákazníka; v takomto prípade je Odosielateľ určený objednávkou Zákazníka.

1.5 Miestom začatia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktorom je Poskytovateľ povinný vyzdvihnúť zásielku alebo osobu.

1.6. Miestom ukončenia prepravy je miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Poskytovateľ povinný prepraviť zásielku alebo osobu.

1.7. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

1.8. Kde sa v týchto Obchodných podmienkach hovorí o tom, že úkon sa musí učiniť písomnou formou, rozumie sa tým podanie učinené na listine či obdobnom hmotnom materiále, alebo podanie učinené elektronickou poštou (e-mail).

II. Základné ustanovenia

2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kuriérske služby a služby osobnej cestnej dopravy poskytované Poskytovateľom. Od týchto Obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody Poskytovateľ a Zákazníka.

2.2. Tieto Obchodné podmienky sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Poskytovateľom.

2.3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s Poskytovateľom a v žiadnom prípade s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú Poskytovateľ zabezpečí na prepravu zásielky.

III. Zásielka

3.1. Zásielkou sa rozumie predmet určený na prepravu, ktorý má v súlade s týmito Obchodnými podmienkami Poskytovateľ povinnosť prepraviť k Príjemcovi.

3.2. Zásielka musí byť riadne zabalená tak, aby bola chránená proti strate či poškodeniu, a aby nemohla poškodiť iné zásielky, prípadne dopravné prostriedky, a nespôsobila ujmu na zdraví obslužnému personálu alebo akýmkoľvek tretím osobám.

3.3. Na zásielke musí byť uvedená adresa Odosielateľa a Príjemcu a musí byť zabezpečená obalom proti akémukoľvek poškodeniu alebo inému znehodnoteniu, a to predovšetkým s ohľadom na spôsob prepravy.

3.4. Z prepravy sú vylúčené veci, a. ) ktorých vlastníctvo, šírenie alebo držba je podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných predpisov zakázaná, b. ) ktorých preprava po vozovke alebo akákoľvek iná dispozícia s nimi podlieha národným alebo medzinárodným predpisom o nebezpečných látkach alebo podlieha iným obmedzujúcim predpisom, alebo ktorých preprava po vozovke či akákoľvek iná dispozícia s nimi môže byť inak nebezpečná pre Poskytovateľa, predovšetkým preprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, jedov, výbušnín, traskavých látok, vojenskej munície a ďalších obdobných predmetov, c. ) krehké a ľahko rozbitné predmety a také predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ujmu na zdraví osôb alebo škodu na majetku či môžu inak ohroziť riadnu prepravu, d. ) ktoré nie sú chránené alebo zabalené zodpovedajúcim spôsobom, predovšetkým s prihliadnutím na hmotnosť predmetu alebo na jeho iný charakter, e.) ktorým chýbajú potrebné podklady a údaje, predovšetkým nie je uvedená úplná adresa Príjemcu, f.) živé zviera alebo živé zvieratá, g.) iné predmety, ktoré sú na prepravu zásielok nevhodné (ďalej len „predmety vylúčené z prepravy“)

3.5. Platné bankovky slovenské i cudzie (okrem čiastky do 100 Eur), šeky, zmenky a iné cenné papiere, tovar mimoriadnej hodnoty ((hlavne drahé kovy a kamene, šperky, starožitnosti, umelecké predmety a nepoistené veci vysokej hodnoty (t.j. nad 1000 Eur) sa takisto považujú za predmety vylúčené z prepravy.

3.6. V prípade, že Zákazník resp. Odosielateľ odovzdá Poskytovateľovi na prepravu zásielku, ktorá obsahuje predmet vylúčený z prepravy, Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody na takejto zásielke. Za to, že zásielka neobsahuje predmety vylúčené z prepravy zodpovedá Zákazník (aj pokiaľ sa nejedná o osobu totožnú s Odosielateľom). Pokiaľ je Odosielateľom osoba odlišná od Zákazníka, je Zákazník povinný zabezpečiť, že Odosielateľ si je vedomý ustanovení týchto Obchodných podmienok a že koná v súlade s nimi. Ak dôjde k akémukoľvek porušeniu povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok zo strany Odosielateľa, považuje sa takéto porušenie za porušenie povinností zo strany Zákazníka.

3.7. Z prepravy je taktiež vylúčený predmet, ktorý, hoci inak spĺňa podmienky kladené týmito Obchodnými podmienkami na zásielku, má byť odoslaný z Miesta odoslania alebo je Zákazníkom adresovaný na Miesto určenia, ktoré je nedosažiteľné, dosažiteľné len s mimoriadnym úsilím alebo inak nevhodné, prípadne ide o miesto, kde Poskytovateľ neposkytuje svoje služby.

3.8. V prípade pochybností o tom, či ide alebo nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy, je rozhodujúci názor Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný merať alebo vážiť zásielku, resp. ju otvoriť a prekontrolovať jej obsah. 

IV. Povinnosti Poskytovateľa

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:

a.) v prípade, že potvrdí objednávku Zákazníka, prevziať zásielku alebo osobu na Mieste začatia prepravy,

b.) po vyzdvihnutí zásielky alebo osoby na Mieste začatia prepravy zabezpečiť jej prepravu na Miesto ukončenia prepravy,

c.) v prípade nemožnosti zásielku doručiť (článok 6.5.) je Poskytovateľ povinný bez ďalšieho odkladu informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,

d.) odovzdať proti písomnému potvrdeniu zásielku Príjemcovi na Mieste ukončenia prepravy,

e.) zabezpečovať prepravu zásielok riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v rámci svojich možností v lehote dohodnutej so Zákazníkom (t.j. podľa dohodnutého/objednaného druhu služby Poskytovateľa).

f. ) len v prípade, ak o to Zákazník vopred požiada, dohodnutým spôsobom podať Zákazníkovi informáciu o tom, kedy bola zásielka doručená Príjemcovi; za túto službu je Zákazník povinný zaplatiť podľa platného Cenníku Poskytovateľa,

g.) všestranne chrániť záujmy Zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravy zásielky proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave,

h.) poskytnúť Zákazníkovi do šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia prepravy zásielky na jeho žiadosť kópiu prepravného listu zásielky, z ktorého sa dá určiť, kto a kedy zásielku prevzal, kto bol Odosielateľom zásielky a kto bol Príjemcom zásielky,

i.) zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii prepravy.

4.2. Právny vzťah medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď Poskytovateľ prijme objednávku Zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť Poskytovateľa zabezpečiť prepravu zásielky a povinnosť Zákazníka zaplatiť za prepravu príslušnej zásielky cenu podľa týchto Obchodných podmienok a Cenníku Poskytovateľa.

4.3. Zákazník podaním objednávky dáva Poskytovateľovi súhlas na prípadné monitorovanie/nahrávanie telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávku alebo jej obsah má Poskytovateľ právo takýto záznam (pokiaľ bol vyhotovený) použiť. Ak je Zákazník právnickou osobou, zaväzuje sa toto právo Kuriéra zabezpečiť i vo vzťahu ku svojím zamestnancom, prípadne iným osobám, ktoré jeho menom zariaďujú objednávky (t.j. Poskytovateľ predpokladá, že všetky osoby uskutočňujúce objednávky menom Zákazníka sú o vyššie uvedenom práve Poskytovateľa riadne informované zo strany Zákazníka a že s uplatňovaním tohto práva Poskytovateľa vyslovili svoj súhlas). Poskytovateľ sa zaväzuje záznam nepoužiť iným spôsobom; za porušenie tejto povinnosti zodpovedá za škodu tým Zákazníkovi spôsobenú.

4.4.Poskytovateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho poskytovateľa a zároveň Zákazník súhlasí s tým,že na splnenie záväzku môže použiť ktorúkoľvek tretiu osobu, a tak subkontrahovať všetky alebo akúkoľvek časť prepravy a iných služieb za takých podmienok, ktoré určí Poskytovateľ.

V. Povinnosti Zákazníka

5.1. Zákazník sa zaväzuje:

a.) v prípade, že chce využiť služby Poskytovateľa, objednať prepravu zásielky stanoveným spôsobom, t.j. telefonicky,alebo elektronicky (email)

b.) vyznačiť na zásielke kompletnú adresu Miesta odoslania a Miesta určenia vrátane čísla orientačného a súpisného (vrátane presného podlažia a čísla dverí, prípadne inej špecifikácie priestorov Miesta určenia, ak ide o dom s viacerými podlažiami alebo s viacerými bytmi či nebytovými priestormi); len jedno číslo uvedené pri príslušnej ulici sa považuje za číslo orientačné, pokiaľ nie je Zákazníkom písomne určené inak,

c.) v objednávke uvádzať svoje meno, adresu a telefónne číslo; pokiaľ bolo Zákazníkovi pridelený kód zákazníka, stačí uviesť len tento kód; kódom Zákazníka sa rozumie zákaznícke číslo stáleho Zákazníka; ďalej v objednávke uviesť aj adresu Odosielateľa (adresu Miesta odoslania), adresu Príjemcu (adresu Miesta určenia), hmotnosť zásielky, typ zásielky (obálka, balík a pod.), druh objednávanej služby podľa Cenníka Poskytovateľa a ďalšie údaje stanovené týmito Obchodnými podmienkami.

d.) zabezpečiť riadne a bezpečné zabalenie zásielky primerané povahe a druhu zásielky vrátane označenia Príjemcu zásielky na obale; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi porušením tejto povinnosti,

e.) uviesť hodnotu zásielky v okamihu objednávky prepravy zásielky, ak je hodnota zásielky vyššia ako 50 Eur, s tým, že v opačnom prípade nesie dôsledky nesplnenia tejto povinnosti podľa článku 11.6.,

f.) odovzdať Poskytovateľovii najneskôr pri odovzdaní zásielky zvláštne listiny, pokiaľ sú potrebné na splnenie prepravy zásielky,

g.) potvrdiť odovzdanie a prevzatie každej zásielky určenej na prepravu na oficiálny, k tomu určený prepravný list Poskytovateľa,

h.) poskytnúť Poskytovateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe; v prípade porušenia tejto povinnosti Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi porušením tejto povinnosti,

i.) prijať späť nedoručiteľnú zásielku.

5.2. Zákazník je zodpovedný za pripravenie zásielky na odoslanie tak, aby Poskytovateľ mohol zásielku na Mieste odoslania bez zbytočného odkladu prevziať; pokiaľ nie je zásielka pripravená a nebude možné, aby Poskytovateľ zásielku prevzal od Odosielateľa do piatich minút od príjazdu na príslušnú adresu, je Zákazník povinný zaplatiť náhradu za stratu času Poskytovateľ podľa platného Cenníka Poskytovateľa. Poskytovateľ má právo v prípade naliehavej potreby odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Poskytovateľa. V takomto prípade sa Zákazníkovi účtuje za objednanú službu plná cena podľa platného Cenníka. V prípade opätovného objednania Poskytovateľa sa toto považuje za novú objednávku, avšak Zákazníkovi prináleží na túto opätovnú objednávku zľava podľa platného Cenníka, pričom za opätovné objednanie Poskytovateľa sa považuje objednanie do dvoch hodín od nahlásenia pôvodnej objednávky, objednanie po tomto časovom limite sa považuje za novú objednávku bez uplatnenia vyššie uvedenej zľavy. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, pokiaľ bolo toto oneskorenie spôsobené zdržaním pri preberaní zásielky nezavinenom Poskytovateľom. Poskytovateľ nie je oprávnený účtovať náhradu za stratu času, resp. odvolať osobu prepravujúcu zásielku menom Poskytovateľa v prípadoch ak zdržanie s prevzatím zásielky bolo spôsobené Poskytovateľom.

5.3. Pokiaľ Zákazník nie je v danom prípade totožný s Odosielateľom, je Zákazník povinný zabezpečiť, aby uvedené povinnosti boli dodržané; v prípade porušenia niektorej z povinností uvedených v tomto článku je Zákazník zodpovedný rovnako, ako by zásielku odosielal sám. 

VI. Doručovanie zásielok

6.1. Povinnosť Poskytovateľa zásielku doručiť je splnená odovzdaním zásielky Príjemcovi na Mieste ukončenia prepravy.

6.2. Ak nebol Zákazníkom označený Príjemca osobne zastihnutý, môže byť oproti písomnému potvrdeniu vydaná zásielka aj iným osobám, ktoré sa nachádzajú na Mieste ukončenia prepravy v miestnostiach Príjemcu, rovnako ako aj iným osobám, o ktorých je možné podľa okolností predpokladať, že sú oprávnené zásielku prijať (predovšetkým recepční v objekte s viacerými firmami). To neplatí, pokiaľ Zákazník v objednávke uvedie, že zásielka musí byť odovzdaná výlučne Príjemcovi; v takomto prípade sa zásielka smie vydať len Príjemcovi a nikomu inému. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný kontrolovať totožnosť Príjemcu.

6.3. Ak Zákazník predpokladá, že Príjemca nemusí byť v dobe doručenia zásielky prítomný, môže v objednávke uviesť povolenie k odovzdaniu zásielky osobe mimo kanceláriu alebo byt Príjemcu (napr. susednej firme, do schránky apod.).

6.4. V prípade, že Zákazník v objednávke uvedie, že prepravu danej zásielky zaplatí Príjemca, je Poskytovateľ oprávnený vydať zásielku Príjemcovi aj vtedy, ak Príjemca cenu za prepravu zásielky zaplatiť odmietne. V takomto prípade je cenu za prepravu danej zásielky povinný zaplatiť Zákazník.

6.5. V prípade, že Príjemca odmietne zásielku na Mieste ukončenia prepravy prevziať alebo je zásielka z iných dôvodov nedoručiteľná, a to hlavne z dôvodu nepresnej alebo neexistujúcej adresy, neprítomnosti Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorej by bolo možné v súlade s týmito Obchodnými podmienkami zásielku na Mieste ukončenia prpravy odovzdať (ďalej len „nedoručiteľná zásielka“), musí o tom Poskytovateľ bezodkladne informovať Zákazníka a čakať na ďalšie inštrukcie. Pokiaľ v primeranej dobe, najneskôr však do desiatich minút, nebudú vydané žiadne inštrukcie, pokiaľ nebude možné tieto inštrukcie splniť, prípadne ak nebude možné kontaktovať Zákazníka, je Poskytovateľ povinný zásielku doručiť späť Zákazníkovi. V prípade, že Zákazník dá o nedoručiteľnej zásielke Poskytovateľovi ďalšie inštrukcie, je Zákazník povinný Poskytovateľovi zaplatiť i cenu za plnenie týchto ďalších inštrukcií.

6.6. Povinnosť Poskytovateľa zásielku doručiť je splnená v prípade nedoručiteľnej zásielky jej vrátením Zákazníkovi. V tomto prípade rovnako patrí Poskytovateľovi cena za spiatočnú prepravu.

6.7. Dokiaľ Poskytovateľ zásielku nevydá Príjemcovi, je Zákazník oprávnený požadovať, pokiaľ to je technicky možné, aby preprava zásielky bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak v súlade s účelom prepravy. V takomto prípade musí Zákazník uhradiť náklady s tým spojené a cenu v súlade s Cenníkom Poskytovateľa.

6.8. Ak nemôže byť nedoručiteľná zásielka Zákazníkovi vydaná, je Poskytovateľ oprávnený vziať zásielku do úschovy. Ak bezprostredne hrozí škoda na zásielke alebo ak hrozí vzhľadom k nemožnosti ďalšieho uschovávania zásielky škoda Poskytovateľovi, a ak zároveň v oboch prípadoch nie je možné vyžiadať si pokyny Zákazníka, ak Zákazník nedáva žiadne pokyny či ak sú jeho pokyny zjavne neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné iba s nákladmi zjavne neprimeranými povahe a hodnote zásielky, prípadne ak si Zákazník nevyzdvihne zásielku od Poskytovateľa alebo ak neumožní jej doručenie do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená, je Poskytovateľ oprávnený vhodným spôsobom zásielku predať. Ak zo zdržania zásielky hrozí nebezpečenstvo, a ak zároveň nie je možnosť zásielku primerane predať alebo by náklady s predajom boli zjavne neprimerané povahe zásielky, a to predovšetkým v prípade ak prevyšujú náklady na predaj predpokladaný zisk z predaja, je Poskytovateľ oprávnený zásielku zničiť. Náklady, ktoré vzniknú úschovou, predajom, prípadne zničením zásielky znáša Zákazník. 

VII. Doba na doručenie zásielky

7.1. Doba, do kedy sa má zásielka doručiť Príjemcovi, je určená maximálnymi prepravnými lehotami Poskytovateľa, ktoré sú uvedené pri jednotlivých druhoch poskytovaných služieb v Cenníku Poskytovateľa. V prípade pochybností alebo nesúladu platí, že záväzné sú tie lehoty, ktoré Poskytovateľ zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

7.2. Maximálne prepravné lehoty začínajú plynúť od okamihu objednania zásielky Zákazníkom do okamihu odovzdania zásielky Príjemcovi, prípadne do okamihu neúspešného pokusu o odovzdanie zásielky Príjemcovi.

7.3. Poskytovateľ sa vynasnaží v rámci svojich možností doručiť zásielku v maximálnych prepravných lehotách uvedených vyššie. Tieto maximálne prepravné lehoty však nie sú zaručené a Poskytovateľ teda nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením. Poskytovateľ však v prípade oneskoreného doručenia zavineného Poskytovateľom poskytne v prípade uplatnenia zo strany Zákazníka zľavu z ceny za prepravu v zmysle Cenníka Poskytovateľa. Zľava nebude poskytnutá v prípadoch vymenovaných v článku 11.3 týchto Obchodných podmienok a ďalších prípadoch stanovených týmito Obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi.  

VIII. Ceny za prepravu

8.1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym Cenníkom Poskytovateľa, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

8.2. Zákazník je povinný za prepravu alebo za iné služby v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníku Poskytovateľa, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

8.3. Pre cenu za prepravu zásielky je záväzný ten platný a účinný Cenník, ktorý Poskytovateľ zverejnil ku dňu prepravy zásielky na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet). Poskytovateľ môže overiť a skontrolovať skutočnú hmotnosť zásielky a ak je väčšia ako Zákazníkom deklarovaná hmotnosť, je Poskytovateľ z tohto dôvodu oprávnený účtovať za prepravu zásielky cenu v zmysle aktuálneho Cenníka vypočítanú z tejto skutočnej hmotnosti zásielky.

8.4. Cena za prepravu zásielky môže byť uhradená v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na základe faktúry – daňového dokladu Poskytovateľa – splatnej do 7 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade platby v hotovosti účtuje Poskytovateľ Zákazníkovi poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka Poskytovateľa. Poskytovateľ zasiela Zákazníkovi faktúru v listinnej forme, pričom pri celkovej faktúrovanej sume nižšej ako 25 Eur účtuje Poskytovateľ administratívny poplatok 0,50 Eur. V ostatných prípadoch administratívny poplatok Poskytovateľ neúčtuje.

8.5. V prípade omeškania s úhradou ceny je Poskytovateľ oprávnený Zákazníkovi účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 20 dní, zákazník stráca nárok na prípadné zmluvne dojednané cenové zvýhodnenie až to okamihu úhrady ceny v plnej výške. V prípade, že omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti presiahne 100 dní, je okrem úroku z omeškania Zákazník povinný za stoprvý deň omeškania uhradiť Poskytovateľovi taktiež zmluvnú pokutu vo výške 25% z dlžnej čiastky (minimálne 25 EUR) a súčasne Zákazník stráca trvale nárok na prípadné zmluvne dojednadné cenové zvýhodnenie. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Poskytovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

8.6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu ceny za všetky ďalšie objednané zásielky v hotovosti.

8.7. Pokiaľ Poskytovateľ nemôže dokončiť prepravu kvôli skutočnostiam, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť ceny zodpovedajúcej uskutočnenej preprave podľa Cenníku Poskytovateľa. Skutočnosť, za ktorú Poskytovateľ nezodpovedá, je nemožnosť doručiť zásielku z dôvodu na strane Zákazníka a skutočnosť vymedzená v článku 11. odst. 3.

8.8. V prípade omeškania s úhradou ceny nie je Poskytovateľ povinný plniť svoje povinnosti voči Zákazníkovi, prípadne poskytovať ďalšie služby Zákazníkovi výhradne proti platbe v hotovosti.

8.9. Poplatky, ktoré fakturuje Poskytovateľ Zákazníkovi podľa týchto Obchodných podmienok alebo Cenníka Poskytovateľa, sú uvedené s DPH. 

IX. Ďalšie služby

9.1. Okrem kuriérskych služieb a služieb v oblasti osobnej cestnej dopravy vykonávanej osobnými vozidlami, poskytuje Poskytovateľ aj ďalšie služby uvedené v Cenníku Poskytovateľa.

9.2. Ponuka všetkých ďalších služieb sa nachádza na aktuálnych propagačných materiáloch Poskytovateľa a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet).

9.3. Na služby uvedené v tomto článku sa primerane použijú tieto Obchodné podmienky, ibaže z povahy danej služby vyplýva, že konkrétne ustanovenie je na ňu neaplikovateľné.

9.4. Bližšie podrobnosti o jednotlivých službách Poskytovateľa sú uvedené v príslušných propagačných materiáloch a na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet). 

X. Pravidelná preprava  

10.1. Ak si Zákazník dohodne s Poskytovateľom pravidelnú prepravu zásielok, Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa pravidelne na miesto určené Zákazníkom ako Miesto odoslania v Zákazníkom požadovanú hodinu dostavovala osoba prepravujúca zásielky menom Poskytovateľa, ktorá bude pripravená prevziať Zákazníkove zásielky.

10.2. Ak je dohodnutá pravidelná preprava, Zákazník je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za túto službu bez ohľadu na to, či Zákazník v dohodnutom čase v Mieste odoslania odovzdá alebo neodovzdá Poskytovateľovi zásielku na prepravu. 

XI. Zodpovednosť Poskytovateľa za škody

11.1. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí Poskytovateľom až do jej odovzdania Príjemcovi, prípadne do vrátenia zásielky Zákazníkovi.

11.2. V súlade s článkom 7.3 týchto Obchodných podmienok Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neskorým doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky.

11.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody na zásielke (t.j. škody zapríčinené úplnou alebo čiastočnou stratou zásielky, jej poškodením alebo poškodením obalu) alebo za škody zapríčinené neskorým doručením, vadným doručením zásielky alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky, pokiaľ takáto škoda bola spôsobená:

a.) v dôsledku porušenia povinností Zákazníka, prípadne tretej osoby, od ktorej Poskytovateľ preberal zásielku v Mieste odoslania alebo v dôsledku porušenia povinností vlastníka zásielky alebo Príjemcu zásielky,

b.) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane zvyčajného úbytku,

c.) vadným obalom, na ktorý Poskytovateľ upozornil pri prevzatí zásielky na prepravu; ak však Poskytovateľ neupozornil na vadu obalu, nezodpovedá Poskytovateľ za škodu spôsobenú na zásielke v dôsledku tejto vady len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná,

d.) mimoriadnymi okolnosťami, ako je vojna, štrajk (okrem štrajku zamestnancov Poskytovateľa alebo zamestnancov osoby, ktorá na základe právneho vzťahu s Poskytovateľom zabezpečuje prepravu zásielky), záplavy, extrémne poveternostné podmienky, dopravný kolaps, násilné udalosti rozsiahleho charakteru presahujúce rámec všeobecnej trestnej činnosti, prípadne iné obdobne závažné skutočnosti predstavujúce prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Poskytovateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.

11.4. Pri škode vzniknutej na zásielke je Poskytovateľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

11.5. V prípade zodpovednosti za škody na zásielke je zodpovednosť určovaná cenou zásielky pri započatí prepravy. V prípade pochybností s určením výšky vzniknutej škody sa za túto škodu v jednotlivom prípade považuje čiastka zodpovedajúca cene prepravy danej zásielky, ak Zákazník nepreukáže niečo iné.

11.6. Pokiaľ je hodnota zásielky väčšia ako 50 Eur, Zákazník je povinný hodnotu zásielky uviesť v okamihu objednávky prepravy zásielky. Ak túto hodnotu v okamihu objednávky zásielky neuvedie, platí, že hodnota zásielky nie je väčšia ako 50 Eur a Zákazník preto nie je oprávnený domáhať sa zaplatenia náhrady škody na zásielke väčšej ako 50 Eur.

11.7. Poskytovateľ s výnimkou uvedenou nižšie, bude zodpovedať za straty a škody do celej hodnoty zásielky za poplatok 1% z hodnoty zásielky, maximálne však do výšky 1000 EUR, s tým, že zásielky s vyššou hodnotou musia byť vopred konzultované a schválené poskytovateľom prepravy. Zákazník je povinný vyznačiť požiadavku poistného a vyplniť poistnú hodnotu a príslušnú menu na prepravnom liste v riadku „Poistenie“ a k zásielke priložiť faktúru. Poistný poplatok bude zákazníkovi fakturovaný spolu s prepravou. Poskytovateľ nezodpovedá pri plnom poistení za škodu na zásielke v prípade nevhodného balenia.

11.8. 11.8. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu alebo poškodenie za stratu listového dokumentu alebo nosiča dát v informačnej technike cena takéhoto prázdneho listového dokumentu alebo prázdneho nosiča dát. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 11.10.

11.9. Ak Zákazník nepreukáže niečo iné, považujú sa za škodu za stratu inej zásielky, ako je zásielka uvedená v predchádzajúcom odstavci, náklady na výmenu takejto veci, prípadne primeraná trhová hodnota veci. Pri poškodení alebo znehodnotení takejto zásielky je Poskytovateľ povinný nahradiť rozdiel medzi hodnotou, ktorú mala zásielka v dobe prevzatia Poskytovateľom, a hodnotou, ktorú má zásielka poškodená alebo znehodnotená. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravidlá uvedené v článku 11.10.

11.10. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu na zásielke je vždy obmedzená najvyššou čiastkou 50 Eur ,okrem ustanovení uvedených v článku 11.7.

11.11. Poskytovateľ zodpovedá v každom prípade za škodu skutočnú; zodpovednosť za ušlý zisk a následné škody je vylúčená.

XII. Reklamácia zodpovednosti Poskytovateľa za škody

12.1. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke alebo za škody spôsobené neskorým alebo vadným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní odo dňa doručenia zásielky Príjemcovi alebo vrátenia zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu na zásielke v dôsledku straty zásielky, je potrebné reklamáciu uplatniť do desiatich dní odo dňa, keď mala byť zásielka doručená.

12.2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť písomná, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s týmito Obchodnými podmienkami (ibaže presná výška škody nie je zatiaľ Zákazníkovi známa, čo musí byť v písomnej reklamácii výslovne uvedené) a musí byť doručená Poskytovateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.

12.3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že zásielka bola doručená včas a riadne. 

XIII. Zodpovednosť Zákazníka za škody

13.1. Zákazník zodpovedá Poskytovateľovi za všetky ujmy a škody, ktoré Poskytovateľovi alebo inej osobe vzniknú tým, že Zákazník nesplnil niektorú zo svojich povinností vrátane toho, že odovzdal Poskytovateľovi predmet, ktorý je podľa týchto Obchodných podmienok vylúčený z prepravy. 

XIV. Vzťah k právnym predpisom SR a súdne spory

15.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

XV. Autentické znenie Obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

16.1. Tieto Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom Poskytovateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene Poskytovateľa.

16.2. Tieto Obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.

16.3. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.sent.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením Obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

XVI. Záverečné ustanovenia

17.1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 15.05.2011.